Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Fizetéskönnyítési lehetőségek és a követeléskezelés folyamata / Árfolyamgát – a deviza alapú jelzáloghitelek törlesztési árfolyamának rögzítése
Nyomtatási nézet

Árfolyamgát – a deviza alapú jelzáloghitelek törlesztési árfolyamának rögzítése

Igénylési lehetőség megszűnt 2014.12.06-tól, Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján.

Tájékoztató az elszámolással valamint gyűjtőszámlahitellel egyaránt érintett ügyfelek részére

Az árfolyamgát 5 éves időszakra biztosít törlesztési védelmet a devizaárfolyamok elmozdulása esetére.

Kinek ajánljuk?

 • akiknek korábban folyósított jelzáloghitelük van, és
 • akik a jelzáloghitelt forintban törlesztik, valamint
 • akik jelzáloghitele esetében a hitel fedezete lakóingatlan*, és
 • akiknek nincs végrehajtási folyamat a fedezeti ingatlanukon.

Az árfolyamgát időszaka alatt a devizahitel törlesztése rögzített árfolyamon történik, így Ügyfelünknek ezen időszak alatt nem kell az árfolyamkockázattal számolnia.

*A hatályos jogszabály szerint lakóingatlannak minősül az olyan ingatlan, ami lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább 2011. január 1.-től a hiteladós bejelentett lakóhelye, amelyet lakcímkártyával vagy személyi igazolvánnyal igazol.

Hogyan igényelheti?

Foglaljon telefonon időpontot az ügyintézéshez a TeleBankon, a 06-1/2121-100-as telefonszámon!

Mit is jelent az árfolyamgát?

 • átmeneti időre, legfeljebb 60 hónapra szóló csökkentett törlesztést biztosító fizetéskönnyítési lehetőség,
 • a törlesztés az átmeneti időszakban rögzített árfolyamon történik,
 • a rögzített árfolyam és a tényleges árfolyam közötti különbségből keletkező összeg egy külön hitelből, a gyűjtőszámlahitelből kerül folyósításra,
 • a gyűjtőszámlahitelből eredő tartozást az árfolyamrögzítési időszakot követően részletekben kell visszafizetni,
 • az árfolyamrögzítési időszakban a bank és a Magyar Állam a rögzített árfolyam és a tényleges törlesztési árfolyam közötti különbözet megfizetéséhez támogatást nyújt.


Az árfolyamrögzítéshez kapcsolódó árfolyamsávhatárok:

Rögzített árfolyam

Gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó sávhatárok

Felső sávhatár

CHF

180 HUF/CHF

180-270 HUF/CHF

270 HUF/CHF

EUR

250 HUF/EUR

250-340 HUF/EUR

340 HUF/EUR


Milyen támogatást nyújt a bank és a Magyar Állam?

 • A rögzített és a felső sávhatár közötti piaci árfolyam esetén a deviza alapú hitel aktuális törlesztőrészletének rögzített árfolyam feletti részéből a kamat- és kamatjellegű díj, vagy költséghányad (kivéve késedelmi kamat) összegét a bank és a Magyar Állam megtéríti az Ügyfélnek,
 • A felső sávhatár feletti árfolyammal számolt aktuális törlesztőrészletet teljes egészében a Magyar Állam téríti meg.
 • A kérelemmel kapcsolatos ügyintézést a Takarék Kereskedelmi Bank díjmentesen biztosítja.
 • A megkötött szerződések alapján készült, egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásásnak díját a bank fizeti.

Meddig tart az árfolyamrögzítés?

Kezdő időpont:

A gyűjtőszámlahitel szerődés alapján tett, közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat bank részére történő átadásától számított második törlesztési esedékességi nap.

Záró időpont:

A kezdő időponttól számított 60 hónap, vagy

 • korábban lejáró deviza alapú kölcsön esetén a deviza alapú kölcsön lejáratának napja,
 • a fizetési késedelem 181. napja,
 • végrehajtási eljárás miatt történő felmondás esetén a felmondás napja.


Leállítható-e az árfolyamrögzítés?

Az árfolyamrögzítés kezdő időpontjától számított 36. hónapot követően, legkésőbb a záró időpontot megelőző második törlesztési esedékességig az Ügyfél írásban kérheti az árfolyamrögzítés megszüntetését. A bank a kérelem benyújtását követő 30 nap utáni első esedékességi időponttól megszünteti az árfolyamgátat és ettől az időponttól megkezdődik a törlesztési időszak.

Ki élhet az árfolyamgát lehetőségével?

Minden Magyarországon élő magánszemély, akinek élő, jelzálogfedezetű devizahitele van, és azt forintban törleszti igényelheti az árfolyamgátat, ha:

 • a devizakölcsön fedezete lakó, illetve a törvényben meghatározott egyéb ingatlan
 • a devizakölcsön tartozást olyan ingatlanfedezet biztosítja, amelyen nincs végrehajtás
 • a devizakölcsön nem áll más állami fizetéskönnyítő program hatálya alatt,
 • a devizahitel lejáratakor az adósok legalább egyikének életkora nem haladja meg a 75. évet.

Amennyiben a devizahitelhez Áthidaló kölcsön kapcsolódik, a Gyűjtőhitelt az Áthidaló kölcsön törlesztési szakaszában veheti igénybe az Ügyfél.

Milyen költségei vannak az árfolyamrögzítésnek?

A kérelemmel kapcsolatban a Takarék Kereskedelmi Bank  díjat nem számít fel, valamint a megkötött szerződés alapján készült egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásának díját a bank fizeti.

Hogyan történik a gyűjtőszámlahitel törlesztése?

Az árfolyamrögzítési időszakban a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésből eredő tartozást törleszteni nem kell, a devizahitelt pedig rögzített árfolyamon törlesztheti.

A devizahitel és a gyűjtőszámlahitel két külön hitel, ezért ha Ügyfelünk igénybe veszi az árfolyamgát lehetőségét, akkor az árfolyamrögzítési időszak lejáratát követően mindkét hitelt törlesztenie kell. A devizakölcsön törlesztése az aktuális, bank által alkalmazott törlesztési árfolyamon történik. A Gyűjtőszámlahitel törlesztőrészlete - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - nem haladhatja meg a devizahitel utolsó rögzített árfolyamú havi törlesztőrészletének 15 %-át.

Hogyan kamatozik a gyűjtőszámlahitel?

Az árfolyamrögzítési időszakban a gyűjtőszámlahitel a törvényben meghatározott mértékű ügyleti kamattal (3 havi BUBOR) kamatozik, a kamat három havonta tőkésítésre kerül. Az árfolyamrögzítés lejáratát követően a kamat mértéke megegyezik a bank által a deviza alapú kölcsön céljával azonos célra nyújtott, forint alapú piaci kamatozású kölcsön kamatával.

Milyen támogatást kaphatnak a közszférában dolgozók?

Közszférás Ügyfeleink által igényelhető támogatások:

 • a gyűjtőszámlahitelhez kamattámogatás,

A kamattámogatás mértéke 3 %, amely gyermekenként további 1 %-kal növekszik. A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatának mértékét. A kamatkedvezmény egy gyűjtőszámlahitelhez igényelhető. A közszférában dolgozók által igényelhető kamatkedvezmény a gyűjtőszámlahitel törlesztőrészletének 180 napot meghaladó fizetési késedelme esetén megszűnik.

Kik a közszférában dolgozók?

 • A gyűjtőszámlahitel tekintetében közszférában dolgozónak minősülnek az alábbi foglalkoztatottak:
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő
 • a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető
 • a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja
 • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatály alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja
 • a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatály alá tartozó foglalkoztatott
 • a igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatály alá tartozó alkalmazott
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülő
 • a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester
 • az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy


Mik a támogatások igénylésének feltételei?

 • A közszférában dolgozónak munkáltatói igazolással kell igazolnia, hogy a közszférában dolgozik és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt (a munkáltatói igazolás a kérelem benyújtásakor nem lehet 10 napnál régebbi).
 • A közszférában dolgozónak az eredeti devizakölcsön és a gyűjtőszámlahitel adósának vagy adóstársának kell lennie.
 • A közszférában dolgozónak a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban:
 • 2011. december 1. napjától a kérelem benyújtásának időpontjáig folyamatosan bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie és életvitelszerűen az ingatlanban kell laknia, valamint
 • legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie
 • A közszférában dolgozó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 2011. december 1. napjától a kérelem benyújtásának időpontjáig folyamatosan a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonna nem lehet.

A törlesztési árfolyamkorlát tehát 5 éves időszakra védelmet biztosít a devizaárfolyamok elmozdulása esetére, azonban az igénybevevő Ügyfélnek tisztában kell lennie az alábbiakkal:

 • A védelmi időszak alatt bekövetkező svájci frank és euró kamatok növekedésére nem nyújt védelmet. Vagyis a kamatok változásának kockázata továbbra is fennállhat.
 • Az igénybevevő Ügyfelek számára mérlegelni kell, hogy az árfolyamgát hatásaként létrejövő alacsonyabb törlesztőrészlet átmeneti jellegű, amely 5 év után egy új, szintén az Ügyfelet terhelő forint hiteladósság formájában jelenik meg a devizahitel mellett.
 • A jogszabály korlátot állít fel arra nézve, hogy a védelmi időszak után a havi törlesztőrészlet milyen mértékben nőhet. Az aránytalanul magas havi teher kiküszöbölése azonban technikailag nem az adósság csökkentésével, hanem a kölcsön futamidejének meghosszabbításával oldható meg, vagyis az adósság visszafizetésének időbeli hosszát növeli.
 • Az Ügyfél a kezdő időponttól számított 36. hónapot követően, de legkésőbb a záró időpontot megelőző 2. törlesztés esedékességéig egyoldalú írásbeli nyilatkozattal kérheti a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését. Ilyen kérelem benyújtását követően a Bank a kézhezvételt követő 30 nap utáni első esedékességtől megszünteti a rögzített árfolyam alkalmazását és ettől az időponttól megkezdődik a törlesztési időszak.
 • Ha az igénybevevő Ügyfél az árfolyamvédelmi időszak alatt 180 napon túli késedelembe esik (ideértve a lakás-előtakarékosségi-, illetve az életbiztosítási szerződésben vállalt, lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségből eredő tartozást is), akkor a 181. napon az Ügyfél automatikusan kiesik a Programból. Ennek bekövetkezése esetén az Ügyfél nem vehet részt újabb fizetéskönnyítési programban.
 • A Gyűjtőszámlahitelt csak akkor lehet előtörleszteni, ha az alap devizakölcsön teljes előtörlesztése már megtörtént. A devizakölcsön előtörlesztésének elszámolására a Bank által alkalmazott aktuális törlesztési árfolyamon és nem a rögzített árfolyamon kerülhet sor.
 • A meghatározott elszámolási árfolyamszintek rögzítettek, ezek a védelmi időszakban 180 HUF/CHF, illetve 250 HUF/EUR mértékben kerülnek alkalmazásra. Amennyiben a tényleges piaci árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, az Ügyfélnek mindaddig a rögzített árfolyamon kell törlesztenie kölcsönét, amíg van fennálló gyűjtőszámlahitel tartozása.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank honlapját is:

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek