Főoldal/
Magánszemélyek / Tudnivalók / Meglévő ügyfeleinknek
Nyomtatási nézet

Meglévő ügyfeleinknek

Kérdések és válaszok ügyfeleinknek

Megszüntettem a fedezeti ingatlan vagyonbiztosítását, mi a teendőm?

Az ügyfél szerződésben vállalt kötelezettsége, hogy a fedezeti ingatlant a teljes futamidő alatt tűz- és elemi kár ellen biztosítsa (kivéve termőföld, építési telek). Ezért új vagyonbiztosítást kell kötnie, és a biztosítási szerződést a Biztosító által a Bankot, mint a biztosítási összeg zálogjogosultját megillető hitelbiztosítéki záradékkal kell ellátni.

Tájékoztatjuk, hogy fiókjainkban az Allianz Hungária Biztosító által kínált Allianz Otthonbiztosítás kedvező díjtételek mellett megköthető.
Az Allianz Otthonbiztosítás részletes feltételeiről bővebben az Allianz Hungária Zrt. honlapján tájékozódhat. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045459) az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041356) ügynökeként folytat biztosításközvetítési tevékenységet.

Van-e lehetőség Biztosító váltásra lakásbiztosítással kapcsolatban?

Biztosító váltás esetén a Bank részére meg kell küldeni az új biztosítási kötvénynek és/vagy ajánlatnak a másolatát, valamint a biztosító társaság igazolását a Takarék Kereskedelmi Bank, hitelbiztosítéki záradékban zálogjogosultként való bejegyzéséről.

Tájékoztatjuk, hogy fiókjainkban az Allianz Hungária Biztosító által kínált Allianz Otthonbiztosítás kedvező díjtételek mellett megköthető.

Az Allianz Otthonbiztosítás részletes feltételeiről bővebben az Allianz Hungária Zrt. honlapján tájékozódhat. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045459) az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48–52, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041356) ügynökeként folytat biztosításközvetítési tevékenységet.

Megváltozott a levelezési címem és/vagy az állandó lakcímem, mi a teendőm?

A Bank az Ön pénzügyi helyzetével, megtakarításaival, hiteleivel kapcsolatos értesítéseket az Ön által megadott címre küldi meg. Közös érdekünk, hogy a Bank nyilvántartásaiban mindig az Ön aktuális, pontos címe szerepeljen. Ennek biztosítása érdekében kérjük, hogy adataiban bekövetkezett változásokról mielőbb értesítse Bankunkat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatváltozás az Ön személyes okmányaiban is módosításra került, a változást személyesen, az Önhöz legközelebbi bankfiókunkban szükséges bejelentenie.

Amennyiben a változás az Ön levelezési címében következett be akkor az új értesítési címet bejelentheti telefonon a TeleB@nkban (+36-1-3344-344) vagy írásban a takarek@takarek.hu e-mail címen továbbá a Takarék Kereskedelmi Bank 1082 Budapest, Üllői út 48. szám alatti címre levélben.

Kérjük, hogy amennyiben állandó lakcíme változott meg, a lakcímváltozás bejelentéséhez mielőbb keresse fel az Önhöz legközelebbi bankfiókunkat! Időpontfoglaláshoz kérjük, hívja a TeleB@nkot (+36-1-3344-344)! Pénzügyi adatainak biztonsága érdekében azonban javasoljuk, hogy az állandó lakcímváltozás személyes bejelentésének időpontjáig az új címét levelezési címként jelentse be telefonon a TeleB@ankban (+36-1-3344-344) vagy e-mailben (takarek@takarek.hu).

Elváltam, a volt házastárs kiengedésre került a kölcsönügyletből, azonban az Egyenleg- és törlesztési értesítőn még mindig szerepel a volt házastársam.

Amennyiben a Takarék Kereskedelmi Bank az Ön részére közjegyzői okiratba foglaltan a volt házastársának a kiengedését engedélyezte a kölcsönügyletből és az adóstárs kiengedését feltételhez kötötte, annak nem teljesítéséig az adóstárs nem engedhető ki az ügyletből. Miután az előírt feltétel teljesítése megtörtént, Bankunk gondoskodik az adóstárs banki nyilvántartásokból történő kivezetéséről. Ezt követően már csak a kölcsönügyletben maradó adós szerepel a banki nyilvántartásokban és az értesítő levelek címzettjeként.

Miért nem veszik le a törlesztő részletet az OTP-nél vezetett bankszámlámról?

A Takarék Kereskedelmi Bank által folyósított kölcsönök törlesztését – a szerződésben rögzítettek szerint – átutalással vagy a Takarék Kereskedelmi Kereskedelmi Banknál vezetett bankszámlára adott beszedési megbízással lehet teljesíteni. Ennek részleteiről további információkat itt talál.

Sajnos csekkes befizetésre vagy más banknál vezetett bankszámlára vonatkozó csoportos beszedési megbízás alkalmazására nincs lehetőség. Amennyiben Ön átutalással teljesíti törlesztési kötelezettségét, az átutalási megbízást számlavezető pénzintézeténél kell megadnia.

A kamatok csökkentek, de a törlesztőrészletem nem változott. Mikor csökken a törlesztőrészletem?

A törlesztőrészlet kamatperióduson belül állandó. A kamatváltozás hatása a kamatperiódus váltást követő törlesztőrészletben jelenik meg. Az új törlesztőrészlet esedékességét megelőzően írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy törlesztőrészlete hogyan változik.


A törlesztőrészlet meghatározásának, illetve a kamatszámításnak az általános algoritmusa az FHB Jelzálogbank Nyrt. lakossági hitelezési Üzletszabályzatában, illetve a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben  rögzített.  A konkrét hitelügylet kapcsán a kölcsönszerződés tartalmazza a pontos adatokat, információkat (törlesztő összeg, törlesztő összeg változása, dátumok).

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által nyújtott kölcsönök esetében a havi törlesztő összeg meghatározása a tőke és a kamat tekintetében annuitásos módszerrel történik és az ily módon számított összeg kiegészül a kezelési költség havonta esedékessé váló összegével (ha van). A Bank minden esedékesség alkalmával (ügyleti évforduló, részfolyósítás) a tényleges tőketartozás utáni - a napi kamatszámítás módszerével (365/360) meghatározott, aznapig felhalmozott – szerződés szerinti ügyleti kamatot számítja fel. A törlesztőrészlet a fenti képlet szerint tartalmazza az éves kezelési költség 1/12–ed részét. A kiegészítő állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyfél által megfizetendő törlesztő összeget csökkenti az éves kamattámogatás 1/12-ed része, melynek mértéke a szerződésben meghatározott, számítása megegyezik az éves kezelési költség számításával, meghatározásának alapja az ügyleti év elején fennálló, nem lejárt tőketartozás.

A havi törlesztő összeg – kivéve esetlegesen az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét – ügyleti éven belül állandó, (kivéve részfolyósítás esetén) a törlesztő összegben a tőke és a kamat aránya változó, a kezelési költség és a kiegészítő állami kamattámogatás összege állandó. A fenti számítás következtében (annuitásos törlesztés) a tőke és a kamat aránya a futamidő alatt változik. A futamidő elején a tőkét törlesztő rész kevesebb, míg a kamattörlesztés több, a futamidő végén pedig arányában nagyobb a tőketörlesztés-, és kevesebb a kamattörlesztés összege a havi törlesztő összegen belül.

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által nyújtott kölcsönök esetében a havi törlesztőrészlet – kivéve az utolsó ügyleti év utolsó törlesztőrészletét – 6 hónapos kamatperiódus esetén kamatperióduson belül, 1, 5 és 10 éves kamatperiódus esetén ügyleti éven belül állandó. Elszámolással érintett ügyletek esetében 3 havi referencia hozamhoz és 3, 4 vagy 5 éves kamatfelár periódushoz kötött ügyletek esetén 3 havi a kamatváltozási gyakoriság, így a törlesztőrészlet módosulásának gyakorisága is. A törlesztőrészletben a tőke és a kamat aránya változó. A havonta fizetendő törlesztő összegből az ügyleti kamat mindig megegyezik a napi kamatszámítás módszerével számolt, tárgyhóban az esedékesség napjáig felhalmozott kamatok összegével. A havi kezelési költség (ha van) esedékessé tett és elszámolt összege pedig az ügyleti év elején megállapított éves kezelési költség 1/12-ed részével. A törlesztő részletekben szereplő tőke összegek megegyeznek az ütemezett (fennálló, nem esedékes) tőketartozás összegével.

El akarom adni a lakásomat, mit tegyek, hogy tehermentesítsem?
Jelenlegi lakásomat (vásárolt vagy épített) szeretném tehermentesíteni.
Nagyobbra szeretném cserélni a lakásomat, több hitelre lenne szükségem, hogyan tudom elintézni?

Bankunk egyedi döntéssel hozzájárulhat a fedezetcseréhez, ha Ön másik megfelelő (tehermentes és jelenlegi ingatlanhoz hasonló értékű) ingatlanfedezetet nyújt.
A fedezetcsere kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
Ügyfél által írt kérelem
Az új fedezetre vonatkozó kiegészítő adatlap(fhok),
Munkáltatói igazolás,
Utolsó 3 havi bankszámlakivonat, melyre a munkabér érkezik
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat (telkes ingatlan esetén)
alaprajz
adásvételi szerződés vagy a tulajdonszerzést igazoló szerződés (amennyiben még nincs a leendő zálogkötelezett birtokában az ingatlan)
értékbecslési díj befizetését igazoló bizonylat
„Jelzáloghitelhez kapcsolódó ügyféladatok” és „Lakossági jelzáloghitel igényléshez és szerződésmódosításhoz kapcsolódó nyilatkozatok” c. nyomtatvány Adósok és jövedelmükkel felelő Kezesek részéről.

Pozitív döntés esetén a fedezetcserét közjegyzői okiratba foglalt szerződésmódosításban kell rögzíteni. A közjegyzői okiratba foglalás díja az Ügyfeleket terheli. (Összegét a közjegyzői díjszabás alapján a közjegyző részére kell kifizetni.) A szerződésmódosítás díját a Bank mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A szerződésmódosítási díjat a szerződésmódosítást megelőzően kell a bank részére megfizetni.

Az ügyintézést a szükséges dokumentumok teljes körű benyújtását követőn tudja Bankunk elindítani
Az ügyintézés megkezdésének további feltétele, hogy a kölcsön nem lehet hátralékos.

Amennyiben a fedezeti ingatlanon a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom van, a Magyar Állammal való speciális eljárás miatt kérjük kiemelt figyelmet fordítson a vonatkozó bejegyzés kezelésére.

Amennyiben Ön most vásárol másik ingatlant, annak megvásárlásához további kölcsön is igényelhető. Az új kölcsön felvételével kapcsolatban lakóhelyükhöz legközelebbi bankfiókunkban vagy a TeleBank +36 1 3344 344 számon telefonos ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.

Amennyiben az új ingatlan megvásárlásához vissza nem térítendő állami támogatást is igénybe kívánnak venni, ehhez a tulajdonnélküliséget igazolniuk kell. Ezért az eladni kívánt ingatlant terhelő zálogjogot átmenetileg egy kiegészítő ingatlanfedezetre kell rájegyeztetni, annak érdekében, hogy az eladott ingatlanról a zálogjog törlésre kerüljön.  Az új ingatlan tulajdonának megszerzése után a kiegészítő ingatlanfedezetről a zálogjog átterhelhető az új hitelcél ingatlanra.

Tartozás kimutatást szeretnék kérni.

A fennálló tartozásról szóló banki igazolás kiállításának díja a mindenkor Hirdetmény szerint kerül felszámításra. Az ügyintézési díj megfizetését igazoló bizonylat bemutatását követően készíti el Bankunk az igazolást. Amennyiben Ön a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-nél bankszámlával rendelkezik és NetB@nk szerződést kötött, hiteleiről a NetB@nkban is tájékozódhat.

Az állami támogatás előző évi összegéről tájékoztattak, van-e teendőm ezután?

A Bank köteles tájékoztatni az ügyfeleket a megelőző adóévben igénybe vett állami támogatások összegéről. Ezen igazolás célja kizárólag a tájékoztatás. A kimutatásban szereplő támogatást a kamat kedvező mértékének megállapításánál a Bank  elszámolta az ügyfél részére.

A Bank által postázott SZJA adóigazolás kevesebb összegről szól, mint amit átutaltam. Kérem, ellenőrizzék a helyességét.

Az SZJA igazoláson szereplő összeg csak az adott adóévben esedékes és a Bank által ténylegesen elszámolt összeget tartalmazza. Amennyiben az adóigazoláson szereplő összeggel nem ért egyet, jelezze szakértőinknek.

Elváltam, a kölcsöneim további törlesztését egyedül vállalom, házastársam tulajdonrészét pedig megveszem. Milyen lehetőségeim vannak?

Az adóskiengedés és tulajdon-átruházás iránti kérelem elbírálásának elindításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Minden adós által írt kérelem
 • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat, melyre a munkabér érkezik
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (Adós és kezes) részéről),
 • A tulajdon-átruházásra vonatkozó ügyvéd (vagy közjegyző) által ellenjegyzett szerződés
 • Jogerős bírósági végzés, ennek hiányában a válás elindítását igazoló dokumentum másolati példánya
 • Eltartott gyermek esetén a gyermek elhelyezésére vonatkozó, ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás, vagy gyámhatósági határozat, mely tartalmazza a gyermektartási díj összegét is (amennyiben válás esetén a bírósági végzés ezen adatokat nem tartalmazza) (másolati példány)
 • Adóstárs bevonása esetén „Jelzáloghitelhez kapcsolódó ügyféladatok” és „Lakossági jelzáloghitel igényléshez és szerződésmódosításhoz kapcsolódó nyilatkozatok” c. nyomtatvány.
 • Jelzáloghitelhez kapcsolódó ügyféladatok” és „Lakossági jelzáloghitel igényléshez és szerződésmódosításhoz kapcsolódó nyilatkozatok” c. nyomtatvány Adósok és Kezesek részéről


A kötelemben maradó adósnak a banki szabályok szerint önállóan is hitelképesnek kell lennie, amennyiben önállóan nem hitelképes adótárs bevonása válhat szükségessé. Pozitív döntés esetén az adós-kiengedés és tulajdon-átruházás engedélyezését közjegyzői okiratba foglalt szerződésmódosításban kell rögzíteni. A közjegyzői okiratba foglalás díja az Ügyfeleket terheli. (Összegét a közjegyző részére kell kifizetni) A szerződésmódosítás díját a mindenkor hatáylos vonatkozó Hirdetmény határozza meg, melyet a szerződésmódosítást megelőzően kell megfizetni.

A szerződésmódosítást követően 2 hónapon belül 15 napnál nem régebbi, eredeti tulajdoni lappal kell igazolni a tulajdoni hányad változásának átvezetését az ingatlan-nyilvántartásban, ez egyben az adóstárs kölcsönügyletből történő kiengedésének a feltétele is. További feltétel házasság esetén a jogerős bírósági végzés bemutatása (ha a kérelem elindításakor nem került benyújtásra.)

Megelőlegező kölcsön vagy megelőlegezett támogatás esetén jogszabályi kötelezettség, hogy a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét az igénylő házaspár az azt igazoló okmány kiállítását, illetve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül köteles a megelőlegező támogatást folyósító hitelintézetnek bemutatni. Amennyiben a megelőlegezés időtartama alatt az igénylő házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásáig nem vagy csak részben teljesíti, úgy ügyfeleinknek a jogszabály alapján a Magyar Állam részére visszafizetendő állami támogatás (a megelőlegezés időtartama alatt az Állam által ügyfelek helyett megfizetett un. nettó kamat és kezelési költség) tekintetében fizetési kötelezettségük keletkezik. Ezen fizetési kötelezettségüknek eleget tehetnek egyösszegben, valamint élhetnek a részletekben történő megfizetéssel is. Amennyiben a részletfizetést választják, az adós/adóstárs addig nem engedhető ki a kölcsönügyletből, amíg a teljes összeget meg nem fizették.

Otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén és 10+10 OTK esetén, ha a házasságfelbontás következtében a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a Bank személyére vonatkozóan vizsgált a 30 napnál nem régebbi 180 nap folyamatos egészségbiztosítás – legfeljebb 15 napos megszakítással, úgy a kötelemben maradó támogatott személy csak akkor marad jogosult az otthonteremtési kamattámogatásra, amennyiben a Bank személyére vonatkozóan is vizsgálja a feltételek meglétét az adóstárs kiengedésének időpontjáig. Amennyiben a kötelemben maradó támogatott személyre a Bank a feltételt megvizsgálta a kölcsönkérelem benyújtásakor, úgy a támogatásra továbbra is jogosult. A támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli (10+10 OTK esetén akkor, ha valamennyi gyermek elhelyezésére, - akire tekintettel a hitelt igénybe vették - a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor).

CSOK és 10+10 CSOK esetén, házasságfelbontás következtében a fiatal házaspár köteles az igénybevett támogatás összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével, valamint a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. szerinti, Magyar Államot megillető késedelmi kamatot (10+10 CSOK esetén annak ötszörösét) a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a lakáscélú állami támogatással érintett lakás fekvése szerint illetékes Kormányhivatalhoz.

Fészekrakó hitel esetén a kötelemben maradó adósnál a jogszabályban előírt személyi feltételek meglétét kell vizsgálnia a Banknak. A házastárs csak akkor maradhat egyedül a kötelemben, ha gyermeke van, és egyedül vagy adótárs bevonásával hitelképes. Ha a kötelemben maradó házastárs a Fészekrakó hitel feltételeinek nem felel meg, további ingatlan fedezet bevonásával vagy részelőtörlesztéssel szüntethető meg az állami készfizető kezességvállalás. Amennyiben nincs lehetőség további ingatlanfedezetet bevonására vagy részelőtörlesztésre, a hitelkiváltást ajánljuk, hiteleinkről itt tájékozódhat.

Van-e lehetőség a jelzáloghitel lejárat előtti visszafizetésére?
Nagyobb összeggel szeretném csökkenteni fennálló tartozásomat.
Előtörleszteni szeretnék, milyen költségekkel kell számolnom?
Előtörlesztési igényemet írásban kell-e jeleznem?
Részben vagy egészben előtörleszteni kívánom a kölcsönömet.

Előtörlesztési szándékát írásban kell bejelentenie Bankunkhoz. Kérjük, hogy fióki időpontfoglalás céljából hívja a Telebankot +36 1 3344 344-es telefonszámon vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkat.

Az előtörlesztési lehetőségekről és szabályokról az FHB Jelzálogbank Nyrt. üzletszabályzatában és tájékoztatójában illetve a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. A lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben talál részletesebb információkat.

Az előtörlesztéssel kapcsolatos díjakról a mindenkor hatályos Hirdetményből tájékozódhat.
Az előtörlesztés az alábbi esetekben díjmentes:

FHB Jelzálogbank Nyrt.

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a jogelőd Allianz Bank Zrt.

Csoportos Hitelfedezeti személybiztosításból származó kifizetés miatti előtörlesztés.

Csoportos Hitelfedezeti személybiztosításból származó kifizetés miatti előtörlesztés.

Vagyonbiztosításból származó kifizetés miatti előtörlesztés.

Vagyonbiztosításból származó kifizetés miatti

előtörlesztés.

Utóbb született gyermekek utáni lakásépítési kedvezmény igénybevétele miatti előtörlesztés

Utóbb született gyermekek utáni lakásépítési kedvezmény igénybevétele miatti előtörlesztés

A Takarék Kereskedelem Bank Zrt.-n, az FHB Jelzálogbank Nyrt.-n, az FHB Ingatlan Zrt.-n és az FHB Lízing Zrt.-n belüli hitelkiváltás miatti előtörlesztés esetén, melynél az újonnan felvett Takarék-kölcsön összege eléri vagy meghaladja a kiváltandó hitel fennálló tőkeösszegét;

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-n, az FHB Jelzálogbank Nyrt.-n, az FHB Ingatlan Zrt.-n és az FHB Lízing Zrt.-n belüli hitelkiváltás miatti előtörlesztés esetén, melynél az újonnan felvett Takarék-kölcsön összege eléri vagy meghaladja a kiváltandó hitel fennálló tőkeösszegét;

Amennyiben a kölcsönt a Bank egy korábban általa nyújtott, elszámolással érintett hitel kiváltására nyújtotta, és az előtörlesztés összege legfeljebb az elszámolással érintett kölcsönhöz kapcsolódó visszatérített összeg 100%-a.

Amennyiben a kölcsönt a Bank egy korábban általa nyújtott, elszámolással érintett hitel kiváltására nyújtotta, és az előtörlesztés összege legfeljebb az elszámolással érintett kölcsönhöz kapcsolódó visszatérített összeg 100%-a.

Hitelkiváltás során, amennyiben az előtörlesztés a korábbi hitelt nyújtó intézet a Bank számára visszautalt, fennálló tartozás visszafizetésére fordított összeg feletti hitelrészből történik.

Hitelkiváltás során, amennyiben az előtörlesztés a korábbi hitelt nyújtó intézet a Bank számára visszautalt, fennálló tartozás visszafizetésére fordított összeg feletti hitelrészből történik.

A Bank a fentieken túl a 2013. január 1-jét követően szerződött hitelek esetén akciós jelleggel visszavonásig nem számolja fel az az utóbb született gyermekek utáni lakásépítési támogatás igénybevétele miatti
előtörlesztés jutalékát illetve költségét.

Kombinált valamint Unit-linked életbiztosításból és lakás-takarékpénztári megtakarításból származó közvetlen előtörlesztés és közvetlen tőketörlesztés.

Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény hatálya alá eső végtörlesztések esetén.

A jogelőd Allianz Bank Zrt. által befogadott hitelek esetén a kölcsönügyletbe biztosítékként bevont nyugdíjpénztári megtakarításból történt előtörlesztés.

 

 

Amennyiben a kamat vagy kamatfelár hátrányos változása miatt az Ügyfél a kamatperiódus illetve kamatfelár-periódus fordulókor felmondja a hitelét legkésőbb a kamatperiódus lejáratát megelőző 60 nappal, és a hitel visszafizetéséhez szükséges összeget legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján biztosítja.

 

Állami áthidaló Kölcsönök

 

Milyen lehetőség van a kiegészítő ingatlanfedezet megszüntetésére?


Amennyiben a fedezeti körben maradó ingatlan a Bank által előírt biztosítéki kritériumoknak teljes mértékben megfelel, a kiegészítő ingatlan az ügyfelek írásos kérelme alapján kiengedhető a fedezeti körből.
A szükséges dokumentumok:

 • Ügyfél által írt kérelem
 • Munkáltatói igazolás,
 • Utolsó 3 havi bankszámlakivonat, melyre a munkabér érkezik
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat (telkes ingatlan esetén)
 • alaprajz
 • adásvételi szerződés vagy a tulajdonszerzést igazoló szerződés (amennyiben még nincs a leendő zálogkötelezett birtokában az ingatlan)
 • értékbecslési díj befizetését igazoló bizonylat
 • „Jelzáloghitelhez kapcsolódó ügyféladatok” és „Lakossági jelzáloghitel igényléshez és szerződésmódosításhoz kapcsolódó nyilatkozatok” c. nyomtatvány” Adósok és jövedelmükkel felelő Kezesek részéről


A Bank – az ügyletek egyedi jellegére való tekintettel – fenti dokumentumokon kívül egyéb iratokat is bekérhet.

Pozitív döntés és a kölcsönügyletben maradó ingatlan(ok) újraértékesítése esetén a fedezetkiengedést közjegyzői okiratba foglalt szerződésmódosításban kell rögzíteni. A közjegyzői okiratba foglalás díja az Ügyfeleket terheli. (Összegét a közjegyzői díjszabás alapján a közjegyző részére kell kifizetni.) A szerződésmódosítás díját a Bank mindenkor hatályos hirdetménye tartalmazza. A szerződésmódosítási díjat a szerződésmódosítást megelőzően kell a bank részére megfizetni.

Amennyiben a kiegészítő ingatlanon a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom van, a Magyar Állammal való speciális eljárás miatt kérjük kiemelt figyelmet fordítson a vonatkozó bejegyzés kezelésére.

Államilag támogatott hitelem van, vehetek fel újabb támogatott hitelt?

A támogatási rendszerek közötti igénylési lehetőségek összefüggését az alábbi táblázatban szemléltetjük:

ügyfél által már igénybevett (meglévő) kamattámogatás típusa

újonnan igényelt támogatási forma

12/2001.

134/2009.

341/2011.

16/2016.

12/2001.

már nem igényelhető

csak az utóLÉK vagy utóFOT

lehet, ha a korábbi kölcsön megelőlegező kölcsön volt

lehet

lehet

134/2009.

nincs összefüggés

nem lehet,

csak a korábbi támogatott hitel 360 napos visszafizetési kötelezettsége mellett

lehet

lehet

341/2011.

nem lehet

lehet

16/2016.

lehet

lehet

lehetA fenti táblában szereplő jogszabályi hivatkozások konkrét megnevezései:

-       A lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet

-       A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

-       Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/011. (XII. 29.) Korm. rendelet

-       Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletLejárt a hitelem, az utolsó részletet is kifizettem. Mikor törlik a zálogjogot?

Bankunk a kölcsön lezárását (a tartozás maradéktalan kifizetését) követően legfeljebb 30 (Harminc) napon belül kiadja az ingatlanra vonatkozó zálogjog és - ha van - az elidegenítési és terhelési tilalom törlési engedélyét, valamint rendelkezik a vagyonbiztosítási összeg engedményezése, vagy a vagyonbiztosítás összeg tekintetében fennálló zálogjog megszüntetéséről. A Bank rendelkezik továbbá az esetlegesen kapcsolódó lakás-takarékpénztári megtakarításra, életbiztosításra a Bank javára bejegyzett kedvezményezetti jog megszüntetéséről.

Az ügyintézési díj (szerződésmódosítási díj, értékbecslési díj) átutalásánál mit kell feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában?

Az átutalás közlemény rovatában az adós neve mellett a hitelazonosító számot és a díj megnevezését kell feltüntetni.

További hitelt szeretnék felvenni, de a másik bank is zálogjogot akar bejegyezetni az ingatlanra, mi az ügyintézés menete?

Javasoljuk, hogy mielőtt elkötelezi magát egy másik hitelintézetnél tájékozódjon a Takarék jelzáloghiteleiről és fióki időpontfoglalás céljából hívja a TeleBankot a +36 1 3344 344-e telefonszámon.

Amennyiben mégis úgy dönt, hogy az új hitelt nem a Takarék Kereskedelmi Bank veszi fel, a következő dokumentumokat szükséges benyújtani:

 • kérelem a fedezeti ingatlan tulajdoni lapjára másodhelyi zálogjogi bejegyzésre vonatkozóan, mely tartalmazza a következő adatokat: a másodhelyi zálogjogi bejegyzés jogosultja, a bejegyzés összege és járulékai (kamat díja, költsége) futamideje, valamint az ügyfelek által fizetendő havi törlesztő összeg nagysága, a bejegyzés jogcíme
 • ügyintézési díj befizetését igazoló bizonylat
 • második zálogjogi ranghely jogosultjával kötött szerződés (ha már rendelkezésre áll)
 • munkáltatói jövedelemigazolás vagy NAV jövedelemigazolás az utolsó lezárt adóévről. 
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Bankunk a bírálat során további dokumentumokat is bekérhet.


Köthetek bérleti szerződést a hitel fedezetét képező ingatlanra?

Igen, de erre irányuló szándékát 5 nappal előbb be kell jelentenie a Bankhoz előzetes hozzájárulás kérése céljából. A magánszemélyekkel kötött bérleti szerződés megkötéséhez akkor járul hozzá a Bank, ha a bérleti jogviszony időtartama határozatlan, a felmondási idő legfeljebb három hónap, valamint a bérleti díjat előre megfizetni ill. elfogadni legfeljebb három hónapos időtartamra lehet. A hozzájárulást követően az aláírt bérleti szerződés egy eredeti példányát megkötésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a Bank részére. 

Megszületett a vállalt gyermekem, mi a teendőm?

Gratulálunk a gyermek születéséhez. Kérjük írásban szíveskedjen Bankunk részére bejelenteni a gyermek megszületését, mellékelve az alábbi dokumentumokat:

 • gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat másolata
 • gyermek(ek) lakcímkártyája másolata
 • Összes együttköltöző lakcímkártyája


Tűzkár keletkezett a fedezeti ingatlanban, a biztosító társaság a Bank hozzájárulását kéri a kárösszeg kifizetéséhez.

A vonatkozó Hirdetményben meghatározott szabad rendelkezésű kárösszeg (500.000 Ft) alatt a Bank megadja hozzájárulását a kifizetéshez.

A 500.000 Ft feletti káresemény esetén az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:

 • ügyfél bejelentése
 • kárfelvételi jegyzőkönyv
 • biztosító társaság nyilatkozata a kárkifizetés összegéről
 • tűzkár esetén a tűzrendészeti hatóság igazolása személyi felelősség megállapításárólAz ügyintézés során a Bank egyedi esetben dönt a kár kifizetés módjáról, mely lehet egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés.

 1. Hitelintézeti igazolás kiállítására van szükségem. Mit tegyek?

Hitelintézeti igazolás kiállítást megelőzően Önnek előtörlesztést kell kezdeményeznie.

Előtörlesztési szándékát írásban kell bejelentenie. Kérjük, hogy fióki időpontfoglalás céljából hívja a Telebankot+36 1 3344 344-es telefonszámon vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkat. 

Az előtörlesztési lehetőségekről és szabályokról az FHB Jelzálogbank Nyrt. lakossági hitelezési Üzletszabályzatában és tájékoztatójában illetve a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. A lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben talál részletesebb információkat.

Az előtörlesztéssel kapcsolatos díjakról a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményből tájékozódhat. 

A hitelintézeti banki igazolás kiállításának díja a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény szerint kerül felszámításra. Az ügyintézési díj megfizetését igazoló bizonylat bemutatását, valamint az előtörlesztési és a hitelintézeti igazolás kiállítására vonatkozó kérelmének benyújtását követően készíti el Bankunk.

 

 1. Munkáltatómtól cafetéria keretében hiteltörlesztési támogatást igényeltem, melyhez banki igazolásra van szükségem. Mi a teendőm?

Kérjük, szíveskedjen az itt található tájékoztatót elolvasni, mert abból a felmerült kérdéseire választ kap. Amennyiben marad még megválaszolatlan kérdése, azt az itt található nyomtatvány visszaküldésével egyidőben szíveskedjen közölni.

A lakáscélú hiteltörlesztési támogatás igényléséhez tartozásigazolás kiállításának díja a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény szerint kerül felszámításra. Az ügyintézési díj megfizetését igazoló bizonylat bemutatását, valamint a „Kérelem és Nyilatkozat Lakáscélú hiteltörlesztési támogatás igényléséhez tartozásigazolás kiállítására” vonatkozó nyomtatvány benyújtását követően készíti el Bankunk.

Kérdése van?

Hívjon minket

Hívjon minket!

06 1 3344 344

Bankfiók és ATM kereső

Bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások

A Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által készített lakossági tájékoztató kiadvány

Jelzáloghitelek

Segítünk, hogy könnyebb legyen az élet!

 • Számolja ki hiteligénye várható törlesztőrészletét vagy nézze meg, jogosult-e állami támogatásra.

Részletek

 • Az Online Dosszié használatával meggyorsíthatja hitelkérelme benyújtását.

Részletek